Elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o.

Elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym zacznie obowiązywać od 1 marca 2021 roku. Od tego dnia zarówno pierwotny wpis, jak i wpisy zmian będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Od tej daty nie będzie możliwe składanie wniosków o wpis w tradycyjnej, papierowej wersji. Wszystkie dane zostaną zautomatyzowane i przeniesione do systemu teleinformatycznego. Przedsiębiorca, który nie dostosuje się do przepisów i złoży wniosek w formie papierowej otrzyma zwrot dokumentu i brak aktualizacji w rejestrze.

Ustawa, która zacznie obowiązywać w 2021 roku, ma za zadanie usprawnienie procesów rejestrowych poprzez pełną informatyzację systemu KRS i w konsekwencji ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom.

Podsumowując, ostatni etap zmian w KRS zakłada, że dokumenty wraz z załącznikami będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.