Jak się zawiesza działalność spółki?

Wspólnicy wszystkich spółek prawa handlowego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić działalność gospodarczą. Możliwość zawieszenia działalności mają także ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników przebywających na:
– urlopie macierzyńskim,
– na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlopie wychowawczym,
– urlopie rodzicielskim.

Spółkę handlową można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeśli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty, to za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni tego miesiąca.

Zawieszenie spółki nie wymaga uzasadnienia, jednak umowa spółki może szczegółowo tę kwestię regulować i określać warunki jakie muszą być spełnione, aby zawiesić działalność.

Jak się zawiesza działalność spółki? Najpierw należy wypełnić dokumenty, a następnie złożyć je do odpowiedniej instytucji.