Likwidacja spółki krok po kroku

Likwidacja spółki krok po kroku to proces, który szczegółowo regulują przepisy prawa. Proces ten składa się z kilku etapów:

KROK 1: Przyczyny likwidacji spółki z o.o.

Otwarcie procesu likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd lub powzięcia uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki.

KROK 2: Likwidatorzy spółki z o.o.

Proces likwidacji prowadzony jest przez likwidatorów spółki z o.o. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są nimi członkowie zarządu pełniący swoje funkcje w momencie zajścia przyczyny rozwiązania spółki. Prawo dopuszcza również powołanie zewnętrznego likwidatora.

KROK 3: Zgłoszenie likwidacji spółki z o.o.

Zgłoszenie likwidacji spółki w sądzie rejestrowym rozpoczyna formalny proces likwidacyjny. Zgłoszenia może dokonać każdy powołany likwidator na urzędowym formularzu KRS Z61.

KROK 4: Postępowanie likwidacyjne

Pierwszą czynnością postępowania likwidacyjnego jest ogłoszenie likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności. Kolejnym krokiem jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Likwidatorzy będą musieli zamknąć księgi na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji oraz przygotować sprawozdanie finansowe oraz sporządzić sprawozdanie ze swojej działalności.

KROK 5: Zakończenie likwidacji spółki

Ostatni etap likwidacji spółki z o.o. to wykreślenie jej z rejestru.