Organy spółki z o.o.

Właściwa organizacja podmiotu gospodarczego stanowi kwestię kluczową dla właściwego jej funkcjonowania. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą osobowością prawną działającą poprzez swoje organy odgrywają one zasadniczą rolę. Organy spółki z o.o. funkcjonują w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych oraz umowę danego podmiotu gospodarczego.

Organy spółki z o.o.:

1. Zgromadzenie wspólników – najistotniejszy organ, który decyduje o najważniejszych sprawach dla spółki. Zajmuje się zatwierdzaniem sprawozdań, udzielaniem absolutorium członkom innych organów, dokonuje zmian w umowie, decyduje o jej zawieszeniu czy zlikwidowaniu.

2. Zarząd – podejmuje decyzje gospodarcze i zajmuje się reprezentowaniem spółki na zewnątrz. Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania majątkowe spółki, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, a wierzyciele w razie niewywiązania spółki ze swoich zobowiązań mogą przejąć ich prywatny majątek.

3. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna – organy obowiązkowe tylko dla dużych spółek, o kapitale zakładowym większym niż 500 000 i co najmniej 25 wspólnikach, którego głównym zadaniem jest nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.