Zawieszenie spółki

Zawieszenie spółki wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej przedsiębiorca może wykonać na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku …