Wniosek o beneficjentach rzeczywistych

13 października ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). To specjalny system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Chodzi o osoby sprawujące kontrolę w spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych.

W celu zgłoszenia spółki do CRBR, należy wypełnić wniosek i zawrzeć w nim dane identyfikacyjne, takie jak:
– nazwa spółki,
– siedziba podmiotu,
– numer KRS,
– numer NIP.

Dodatkowo we wniosku należy zawrzeć informację o członkach zarządu, wspólnikach oraz beneficjentach rzeczywistych, podając:
– imię i nazwisko,
– obywatelstwo,
– państwo zamieszkania,
– numer PESEL,
– informację o wielkości udziałów w spółce,
– uprawnienia danej osoby fizycznej.

Zgłaszane dane powinny być prawdziwe, a zgłoszenie opatrzone powinno być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.