Wspólnicy spółki z o.o.

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające podmiotowość prawną. Kodeks Spółek Handlowych i umowa przedsiębiorstwa jasno określa prawa i obowiązki, jakie dotyczą wspólników. Osoby mogą posiadać prawo do kontrolowania, reprezentacji oraz prowadzenia spraw firmy. Do najważniejszych obowiązków członków biznesu należy wniesienie kapitału zakładowego, dokonania obowiązkowych opłat oraz dostarczenia świadczeń.

Podczas zgłaszania podmiotu gospodarczego do rejestru wspólnicy spółki z o.o. muszą złożyć na statucie podpisy oraz specjalne oświadczenie, że wkłady pieniężne na pokrycie sumy założycielskiej firmy zostały pokryte.

Każda osoba, która uczestniczy czynnie w działalności gospodarczej posiadają prawo głosu oraz do uczestniczenia w zgromadzeniu, stanowiącego najważniejszy organ uchwałodawczy.

Wszelkie dodatkowe kompetencje wspólników powinny zostać zapisane w umowie, ponieważ to statut jest najważniejszym dokumentem spółki i wyznacza ogół praw oraz obowiązków.