Wspólnicy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna w Polsce forma prawna do prowadzenia działalności gospodarczej. Działa ona w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy w spółce z o.o. posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jednak zobowiązani są oni do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych.

Wspólnicy w spółce z o.o. mają równe prawa i obowiązki, natomiast zakres ich uprawnień uzależniony jest od liczby posiadanych udziałów. Wspólnicy mogą decydować o losie spółki poprzez udział w zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu. Im więcej wspólnik posiada udziałów w kapitale zakładowym, tym większą liczbą głosów dysponuje podczas podejmowania uchwał.