Zamiana w treści umowy spółki z o.o.

W życiu każdej spółki może dojść do sytuacji, która zmusi wspólników do wniesienia zmian w jej umowie. Sytuacja taka może mieć miejsce między innymi w przypadku zmiany wspólników, siedziby spółki, jej nazwy, a nawet zmiany zasad funkcjonowania organów zarządzających spółką.

Zamiana w treści umowy spółki z o.o. wymaga uchwały wspólników. W pierwszej kolejności należy dokonać zmian w zapisach umowy, a to wymaga zwołania Zgromadzenia Wspólników. Zmiana treści umowy zapada większością 2/3 głosów. Jeżeli jednak zmiana dotyczy istotnej modyfikacji przedmiotu działalności wówczas niezbędna jest większość liczona ¾ głosów.

Zmiana umowy zawarta przez wspólników musi być zawarta w protokole sporządzonym przez notariusza.

Po dokonaniu tych formalności zmieniona umowa musi zostać zarejestrowana w KRS. W tym celu wspólnicy muszą złożyć formularz KRS-Z3. Do wniosku dołącza się protokół ze Zgromadzenia Wspólników. Zgłoszenie zmiany w KRS powinno nastąpić najpóźniej w terminie do 7 dni licząc od dnia powzięcia uchwały o zmianie.