Zarząd w spółce z o.o.

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy zobowiązani są do powołania członków Zarządu. Organ ten zajmuje się prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentacją. Jego kompetencje określają przepisy prawa, postanowienia umowy spółki oraz regulamin Zarządu.

Prawo członków Zarządu do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania dotyczy czynności sądowych i pozasądowych. Praw tych nie można ograniczyć wobec osób trzecich. Oznacza to, że jeżeli członek Zarządu przekroczy swoje uprawnienia, spółka i tak zaciągnie zobowiązania z tego tytułu.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. W przypadku, gdy jednak egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna, a spółka w odpowiednim terminie nie ogłosi upadłości, wówczas odpowiedzialność w sposób nieograniczony będzie spoczywała na członkach Zarządu.

Zarząd w spółce z o.o. w dowolnym momencie może zostać odwołany przez uchwałę Zgromadzenia Wspólników bądź inny uprawniony do tego podmiot np. Radę Nadzorczą.