Zawieszenie spółki

Zawieszenie spółki wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej przedsiębiorca może wykonać na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. W czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
– może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
– może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
– ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych,
– wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
– może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.