Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Najważniejszym organem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest Zgromadzenie Wspólników. Jest to organ uchwałodawczy i decyzyjny. Uchwały co prawda mogą zostać powzięte bez zgromadzenia Wspólników, jednak wyłącznie gdy każdy ze wspólników wyrazi na to pisemną zgodę.

Podczas zwykłej działalności spółki Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest raz w roku na zakończenie roku obrachunkowego w celu zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat. W pozostałych przypadkach Zgromadzenie zwołuje się jeżeli wymagają tego interesy spółki bądź jeżeli posiadacze co najmniej 10% udziałów domagają się takiego spotkania.

Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. zwołuje Zarząd w prawnie określonym terminie. Członkowie Zgromadzenia nie muszą osobiście uczestniczyć w spotkaniu. Mogą w tym celu powołać pełnomocnika.

Uchwała Zgromadzenia Wspólników jest decyzją woli wspólników i obowiązuje wszystkich członków poszczególnych organów. Głosowanie na takim zgromadzeniu jest jawne, za wyjątkiem głosowań o odwołanie członków organów w spółce.